Huishoudelijk reglement Duikvereniging BubbleBees

Artikel 1: Algemeen

De vereniging heeft de benaming “Duikvereniging BubbleBees” (BubbleBees). En is bij notariële akte opgericht op 22 juni 2016 en is gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer. Het Huishoudelijk Reglement (HR) is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten en Gedragscode van de BubbleBees.
Het HR is opgesteld door het bestuur van de BubbleBees en is bindend voor de leden van de vereniging vanaf het moment dat het HR aanvaard is door het bestuur. Een wijziging aan het HR is van toepassing na kennisgeving aan de leden.

Artikel 2: Leden

De BubbleBees heeft Leden. Een Opleidingslid is een lid die een duikopleiding of Specialty volgt. Een Clublid is een lid die geen opleiding volgt maar wel gebruik maakt van de faciliteiten en diensten van de BubbleBees.  

Artikel 3: Medische keuring

Ieder lid moet bij deelname aan onderwatersportactiviteiten over een geldig bewijs van medische goedkeuring voor de onderwatersport beschikken. Een medisch keuringsbewijs wordt door de BubbleBees erkend en als geldig aangemerkt indien:
•    de keuring is verricht voor het beoefenen van de duiksport en als zodanig op het keuringsbewijs wordt vermeld;
•    op het keuringsbewijs de keuringsdatum is vermeld;
•    de datum van geadviseerde herkeuring is aangegeven die maximaal drie jaar na de keuringsdatum mag liggen, vanaf 50-jarige leeftijd mag deze datum maximaal één jaar na de keuringsdatum liggen;
•    het keuringsbewijs is voorzien van handtekening en naamstempel van de keurend arts.
    Het gestelde is niet van toepassing op Juniorleden in de leeftijd tot en met 13 jaar die deelnemen aan het Scubadoe-programma. Zij kunnen volstaan met een medische verklaring.

Artikel 4: Lidmaatschap

De aanvraag tot het verkrijgen van het lidmaatschap wordt gedaan door middel van het invullen en opsturen van het daarvoor bestemde inschrijfformulier naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door middel van het invullen van het invulformulier op www.bubblebees.nl.
•    Voor leden jonger dan 18 jaar dient het formulier medeondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger;
•    Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de ledenadministratie, namens het bestuur. De ledenadministratie kan niet iemand het lidmaatschap weigeren. Mocht     hier aanleiding toe zijn dan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.


Artikel 5: Rechten en plichten

Leden hebben, behoudens wat is vermeld in de statuten, de hierna te noemen rechten en plichten:
•    ieder lid en cursist wordt door zijn inschrijving geacht het HR te kennen en er zich naar te gedragen;
•    bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen;
•    Opleidingsleden hebben het recht om deel te nemen aan het opleidingsplan van de BubbleBees;
•    Leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen;
•    Leden hebben het recht van vrije toegang tot zwembaden op de momenten dat deze beschikbaar zijn gesteld voor de BubbleBees, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald;
•    Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Dit kan via een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk     te behandelen of te onderzoeken. Over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek wordt het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend geïnformeerd;
•    Leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres;
•    contributie wordt middels automatische incasso gevorderd;
•    Leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de BubbleBees, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de N.O.B.

Artikel 6: Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 01 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar.

Artikel 7: Communicatie

•    Algemene mededelingen worden via e-mail naar de Leden gecommuniceerd. Het is aan de Leden om zorg te dragen dat de BubbleBees beschikt over het juiste e-mail adres voor     communicatie;
•    Communicatie in de zwembaden verloopt via de Instructeur en/of de Zwembad Coördinator.

Artikel 8: Opleidingsorganisatie en structuur

•    Alle cursussen, buitenduiken en clubactiviteiten worden georganiseerd en uitgevoerd volgens de regels van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) zoals deze beschreven zijn in de op     dat moment geldende NOB Training Standards;
•    BubbleBees Instructeurs en Duikleiders zijn NOB gebrevetteerd en onderhouden een actieve status. Daarnaast voldoen zij aan de BubbleBees functiebeschrijvingen voor hun rol;
•    Leden met duikbrevetten van andere duikopleidingsorganisaties dan de NOB kunnen lid worden van de BubbleBees.


Artikel 9: Opleidingsprogramma

•    In het begin van het seizoen ontvangen Leden en de ouders/verzorgers van Leden jonger dan 18 jaar per e-mail het opleidingsprogramma;
•    Per opleiding wordt aangegeven wanneer zwembadlessen, theorielessen en, indien van toepassing, buitenduiken zijn gepland. Ook staat aangegeven wanneer er geen lessen zijn als     gevolg van schoolvakanties, feestdagen of andere redenen;
•    Per zwembadlocatie kan de lesdag en lestijd anders zijn. Deze zijn te vinden op www.BubbleBees.nl , en/of na te vragen bij de instructeur en/of Zwembad Coördinator.

Artikel 10: Junior Open Water Diver opleidingen

•    Opleidingsleden mogen aan de Junior-Open Water Diver (jOWD) opleiding beginnen in het seizoen waarin ze de 12 jarige leeftijd bereiken indien dit voor 15 juni is;
•    De JOWD opleiding duurt 10 maanden; deze start in september en kan, bij goed gevolg, in juni van het erop volgende jaar zijn afgerond;
•    De zwembadduiken zijn nooit dieper dan 3,5 meter en duren niet langer dan 45 minuten;
•    Tijdens de opleiding wordt in het buitenwater een maximale diepte van 10 meter aangehouden met een maximale duiktijd van 30 minuten;
•    Tijdens duiken in het buitenwater is altijd sprake van 1-op-1-begeleiding.

Artikel 11: Aanwezigheid en afwezigheid bij lessen

•    Om wachten te voorkomen en de beschikbare lestijd maximaal te besteden met duiken dienen Instructeurs, Zwembad Coördinator en Leden op tijd aanwezig en omgekleed te zijn voor de     les;
•    (Te) laat aanwezig zijn kan als consequentie hebben dat het Lid wordt uitgesloten voor die les;
•    Als een Lid een les niet kan volgen, dient hij/zij zich ruim van te voren af te melden. Bij voorkeur per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de eigen Zwembad Coördinator;
•    Instructeurs en Zwembad Coördinatoren zijn graag op de hoogte als een Lid langdurig niet aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld om medische redenen. Afwezigheid betekent dat lessen op een     later tijdstip moeten worden ingehaald.

Artikel 12: Uitrusting

•    Tijdens de Scubadoe opleiding en (Junior) Open Water Diver opleidingen voor Leden zorgt de BubbleBees voor de duikuitrusting, bestaande uit duikfles, trimvest en ademautomatenset,     masker, snorkel, vinnen en loodgordel met lood;
•    Alle andere Leden worden geacht een eigen duikuitrusting te gebruiken die minimaal bestaat uit een masker, snorkel, vinnen, loodgordel met lood en eventueel een shorty;
•    Voor opleidingsbuitenduiken voor Opleidingsleden worden wetsuit, handschoenen, duikschoenen, open hiel (buiten) vinnen en kap beschikbaar gesteld.
•    Voor overige leden worden voor buitenduiken wetsuit, handschoenen, duikschoenen, open hiel (buiten) vinnen en kap tegen vergoeding beschikbaar gesteld.


Artikel 13: Buitenduikactiviteiten en activiteiten

    Bij iedere buitenduikactiviteit is een ‘Duikleider van de Dag’ aangesteld:
•    de Duikleider van de Dag heeft het recht om iemand te weigeren deel te nemen aan een activiteit op basis van veiligheidsredenen;
•    de Duikleider van de Dag kan de duikactiviteit verplaatsen of volledig annuleren;
•    de Duikleider van de Dag organiseert de duikactiviteit en is bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot buddyindeling, duikplaats, diepte, tijd, doel van de duik, etc;
•    de duiklimiet bij buitenduikactiviteiten bedraagt -39 m;
•    de Opleidingsleden dienen zelf er voor te zorgen dat de voor hen benodigde wetsuite(maat) op de pakkenlijst actueel is;
•    Opleidingsleden met een eigen uitrusting melden dit ook;
•    eigen uitrusting dient veilig en goed onderhouden te zijn.
    Activiteiten:
•    bij elke activiteit wordt een positieve opstelling verwacht van de deelnemers;
•    ouders/verzorgers van Leden jonger dan 18 jaar moeten aanwezig of telefonisch bereikbaar zijn tijdens alle duikactiviteiten waar de Juniorleden aan meedoen.

Artikel 14: Gedragsregels zwembaden

Voor BubbleBees activiteiten wordt tijd en ruimte gehuurd in zwembaden. In de zwembaden moet iedereen zich houden aan de gedrag- en huisregels die door de beheerder van het betreffende zwembad zijn opgesteld.

Artikel 15: Verantwoordelijkheid

•    Tijdens de opleidingslesuren zijn BubbleBees Instructeurs en Duikleiders verantwoordelijk voor alle Leden in de directe nabijheid van het water;
•    Leden mogen pas het water in op aangeven van hun Instructeur, Zwembad Coördinator of Duikleider van de Dag;
•    In het pand van het zwembad zijn ouders/verzorgers van Leden jonger dan 18 jaar buiten de zwemzaal, dat wil zeggen in de kleedkamers en tijdens het douchen, vooraf en na de les,     verantwoordelijk voor hun eigen kinderen, ongeacht of zij wel of niet BubbleBees leden zijn;
•    Bij een buitenduik zijn ouders/verzorgers van Leden onder de 18 jaar voor de briefing en na de debriefing verantwoordelijk voor hun eigen kinderen, ongeacht of zij wel of niet BubbleBees     leden zijn;
•    De BubbleBees draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van Leden en derden.

Artikel 16: Alcohol en verdovende middelen

Gebruik van alcohol en/of verdovende middelen direct voor, tijdens en direct na BubbleBees activiteiten is niet toegestaan.

Artikel 17: Overtredingen

In het geval van een (mogelijke) overtredingen tijdens BubbleBees activiteiten van geldende (lokale) wet en regelgeving, zal hiervan altijd aangifte worden gedaan.