(On)gewenst gedrag

Bij Duikvereniging BubbleBees vinden wij een fijne, gezellige en veilige sfeer in de club erg belangrijk. Gelukkig hebben we daar niet over te klagen, maar als bestuur hebben we ook nagedacht over hoe we die goede en veilige sfeer zo goed mogelijk kunnen borgen. Daarom hanteren we bij onze club de volgende drie punten.

1. Zo gaan wij met elkaar om

In de NOB-gedragsregels staat beschreven hoe we binnen de NOB en binnen duikvereniging Bubblebees met elkaar omgaan. Eigenlijk is alles wat erin staat best vanzelfsprekend, lees ze maar eens door. Die regels helpen ons om nieuwe leden te vertellen “Zo doen wij dat”, maar ze helpen ook in het vervelende geval dat iemand het gevoel heeft dat een ander lid over zijn of haar grenzen heen is gegaan. In de gedragsregels is veel aandacht voor de rol van instructeurs en begeleiders, omdat in de relatie instructeur/leerling het gemakkelijkst een scheve verhouding kan ontstaan.

2. Aannamebeleid van instructeurs en begeleiders (van jeugd)

Met nieuwe instructeurs (of begeleiders) houden wij altijd eerst een kennismakings-gesprek. Daarin vragen we naar iemands achtergrond en motivatie. Ook brengen we onze gedragsregels ter sprake en vragen we een referentie van de vorige vereniging waar een instructeur (of begeleider) heeft gewerkt. Als een nieuwe instructeur (of begeleider) binnen onze club met kinderen gaat werken vragen wij hem of haar altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

3. Vertrouwenscontactpersoon

Hoewel we er als bestuur alles aan doen om een fijne en veilige sportomgeving te creëren, kan het toch gebeuren dat een (jeugd)lid het gevoel heeft dat zijn of haar grenzen zijn overschreden door een instructeur (of een ander lid van de vereniging).

In de meeste gevallen is het het beste om dat gedrag én het effect ervan direct te bespreken met alle partijen. Een vertrouwenspersoon kan dit gesprek begeleiden.

Vertrouwenspersonen:

Arie Wies

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Caroline Sprengers

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Is de kwestie daar te groot of te lastig voor, of heeft deze eerste stap niets opgeleverd, dan heb je twee mogelijkheden voor een vervolg:

o Je belt de Vertrouwenscontactpersoon van de NOB via 0318–559347. Je krijgt dan Riana Wassing aan de telefoon. Met haar ga je niet direct diep in op de details van jouw verhaal, maar zij legt aan jou alle mogelijke opties voor (bijvoorbeeld aangifte doen bij de politie, een vertrouwenspersoon in de arm nemen of toch nog een keer praten in de vereniging) en helpt je de volgende stap te zetten.

o Je belt het Vertrouwenspunt Sport via 0900–2025590. Dit nummer wordt 24/7 beheerd door een poule van professionele vertrouwenspersonen. Hier kan je je verhaal kwijt en samen met een deskundige bepaal je vervolgens hoe het verder moet.

Bekijk ook www.duiksportief.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Riana Wassing:

Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

T 0318 55 93 47

 

Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 

 • * De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

 • * De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

 • * De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 • * Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 • * De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 • * De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

 • * De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

 • * De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 • * De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 • * De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

 • * In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.